โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 

            โรงเรียน นี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2460 เรียกว่า"โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลมะดัน 1 (วัดระเว)"อาศัยศาลาวัด ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2477 ท่านข้าหลวงประจำจังหวัด ท่านผู้บังคับกรมมณฑลทหารบกที่ 3 ปลัดจังหวัด กรรมการจังหวัด นายอำเภอ ได้มาตรวจการวางแผนที่ปลูกสร้างโรงเรียน ตกลงให้ปลูกที่บริเวณกิ่งอำเภอท่าช้าง หมู่ที่ 17 ตำบลมะดัน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2477  ตามแบบ ป.1 ใต้ถุนสูง โดยการอนุมัติเงินสมทบ 1,170 บาท เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลมะดัน 1"(กิ่งท่าช้าง)  นายสุข  ตุนาค

เป็นครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2477 นายเติม  จันทร์รัตน์ ผู้ช่วยกรรมการอำเภอประจำกิ่งท่าช้าง มารับตำแหน่งแทน  นายสุข  ตุนาค ต้นปี 2478 นายเติม  จันทร์รัตน์ ได้รับตำแหน่งกรรมการอำเภอ นายกุดั่น พินิจชัยเป็นครูใหญ่แทน

ในปี 2481 นายหิรัญ  จุลลัษเสถียร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ปี 2482 ทางการ

ได้เปลี่ยนตำบลใหม่เป็น "ตำบลท่าช้าง" โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าช้าง(กิ่งท่าช้าง) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2483 นายหิรัญ  

จุลลัษเสถียร ย้ายไปอำเภอเมือง นายกุดั่น  พินิจชัย ย้ายมาแทนเมื่อเดือนมิถุนายน 2485 นายพรม  เจิมขุนทด มารักษาการแทน วันที่ 1 มิถุนายน 2486 นายเชี่ยว  อ่อนขาว ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 4 ปีพ.ศ. 2492 ทางการยุบชั้นเตรียมประถม เหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนกิ่งอำเภอท่าช้าง" เมื่อเดือนมกราคม 2496 "กิ่งอำเภอท่าช้าง" ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอชื่อ

"อำเภอจักราช" ทางการจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนบ้านท่าช้าง" พ.ศ.2500 ร.ท.อู๊ด  นิตยสุทธิ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเงินจากทางราชการ 20,000 บาท ให้สร้างโรงเรียนเพิ่ม 1 หลัง 2 ห้องเรียน ตามแบบ ป.1 ใต้ถุนเตี้ย พ่อค้าประชาชนบริจาคสมทบอีก 1,950 บาท พ.ศ.2503 นายมี  คำภา นายอำเภอจักราช นายจรัส  บุญยานุเคราะห์ ศึกษาธิการ ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน บริจาคเงินสร้างโรงเรียน 1 หลังในที่ดินของ นางเมือง  ศรีจันทร์ และนายพูน  ภุมรินทร์

เนื้อที่ 20 ไร่ 80 ตารางวา เป็นเงิน 38,000 บาท เพื่อขอเปิดโรงเรียนมัธยมสามัญ แต่ทางการไม่อนุมัติ แต่ขอเปิดชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 1 ห้องเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น "โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ"