โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                                                  วิสัยทัศน์  (VISION)

        ภายในปีการศึกษา  2558  โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 
ร่วมกับชุมชน มุ่งมั่นจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  มีคุณธรรม  นำความรู้ 
สู่มาตรฐานการศึกษา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


                                  ปรัชญา
        ธรรมจารี  สุขํ  เสติ  (ผู้ประพฤติธรรม  ยอ่มเป็นสุข)


                          คำขวัญ
                ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้


                   เอกลักษณ์ของนักเรียน
   1.  ไหว้สวย   2.  ยิ้มงาม   3.  พูดจาไพเราะ


                   อัตลักษณ์โรงเรียน
             วิถีไทย  ใส่ใจเทคโนโลยี