โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                                              พันธกิจ

                   1.  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

                   2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

                       รักการทำงาน  และมีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับ

                       ผู้อื่นได้

                   3.  พัฒนาด้านสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิต

                   4.  พัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ 

                       มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

                   5.  พัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   6.  พัฒนาผู้เรียนให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และ

                       พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

                   7.  พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา

                   8.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน

                       การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   9.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสื่อที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

                   10.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างการ

                        บริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร

                   11.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษา


                                                    เป้าหมาย

                   1.  ผู้เรียนและบุคลากรร้อยละ 85  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม

                       ที่พึงประสงค์

                   2.  ผู้เรียนร้อยละ 80  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  รักการ

                       ทำงาน และมีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับ

                       ผู้อื่นได้

                   3.  ผู้เรียนและบุคลากรร้อยละ  85  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย

                       และสุขภาพจิตที่ดี

                   4.  ผู้เรียนร้อยละ  70  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

                       คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิด

                       สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

                   5.  สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร้อยละ 85

                   6.  ผู้เรียนร้อยละ  85  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

                       รักการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

                   7.  ผู้เรียนร้อยละ  75  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา

                   8.  ครูร้อยละ  85  มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน

                       การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   9.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสื่อที่เอื้อต่อการเรียน

                       การสอนร้อยละ 90

                   10.  สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างการบริหารงานอย่าง

                         เป็นระบบครบวงจรร้อยละ 90

                   11.  สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาร้อยละ 90