โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูและบุคลากร

นายวิทยา จิตเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมาลี ตะสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางอลงญา มองเพ็ชร์
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพนมพร จิตเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางโชติภา บรรจงรอด
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางโพธิ์ทอง จิตเงิน
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางวิพาห์วัน พรหมมีชัย
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอัญรินทร์ ไกรคุ้ม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายทองสุก โฉมเฉลา
นักการภารโรง

นายสถาพร วีระนันท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2