โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอลงญา มองเพ็ชร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ