โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
185 หมู่ที่ 14 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านตลาดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0-4432-1474
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิพาห์วัน พรหมมีชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ